Voor kinderen & jongeren

Het aantal jonge mensen dat te maken krijgt met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) neemt jaarlijks toe. Brein Support helpt kinderen en jongeren om te gaan met hun - vaak onzichtbare - beperkingen als gevolg van hersenletsel.

Onderwijs

Brein Support Observatiegroep

Bij kinderen of jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is het vaak lastig vast te stellen hoe goed zij nog kunnen meekomen in de klas.

In de Observatiegroep proberen we er achter te komen wat de beperkingen en sterke kanten van het kind of de jongere zijn en hoeveel hij of zij nog aan kan wat belastbaarheid en sociaal-emotionele ontwikkeling betreft.

Door nauwgezet te observeren, onderzoeken deskundigen welke vorm van onderwijs en begeleiding nodig is om het kind of de jongere zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn functioneren in het dagelijks leven en in de maatschappij. Op basis van het onderwijsverleden van het kind en zijn functioneren in de nieuwe situatie met hersenletsel, stellen we een individueel begeleidingsprogramma op en geven we advies over de vervolgperiode. Het kind of de jongere kan bijvoorbeeld doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs of regulier onderwijs. Zo nu en dan maken de leerlingen de overstap naar een andere vorm van onderwijs, dagbesteding of een behandeling elders.

Brein Support Transitiegroep

De Transitiegroep biedt elke jongere met NAH een individueel, gestructureerd fulltime programma. Het programma richt zich op de periode vanaf 16 jaar, met specifieke aandacht voor elementen als dagbesteding, vervolgonderwijs of arbeid, wonen, vrije tijd en sociale contacten. Dit uitstroomprogramma duurt twee jaar en heeft een vast dag- en weekprogramma. Groepslessen, individueel onderwijs en begeleiding, speciale trainingen, stages en bewegingsonderwijs zijn allemaal in het uitstroomprogramma opgenomen. Vanuit de Transitiegroep stromen de leerlingen door naar een beroepsopleiding (ROC), een arbeidstraject of zinvolle dagbesteding. 

Trainingen

Ook zorgen we ervoor dat de leerling naast de reguliere schoolvakken specifieke sociaal-emotionele en cognitieve trainingen volgt. Deze trainingen bereiden de jongere voor op een zo zelfstandig en optimaal mogelijk functioneren in het verdere leven. Kern van dit programma is dat de jongere leert zichzelf te presenteren. Wij leren de jongeren hoe ze kunnen reageren op onverwachte situaties en overschatting vanuit de omgeving. Ook leren ze om te gaan met hun geheugenbeperking door een training geheugenstrategie.

Ambulant Begeleiders

Brein Support werkt nauw samen met de ambulant begeleiders van De Onderwijsspecialisten. Met ondersteuning van deze ambulant begeleiders zorgt Brein Support er voor dat leerlingen met NAH ook in het regulier onderwijs kunnen blijven functioneren. Brein Support geeft informatie over de aard van de beperking en consequenties daarvan voor onderwijs. Ook helpt Brein Support bij het ontwikkelen van speciale programma's.

De ambulant begeleiders begeleiden ook studenten binnen de regionale opleidingscentra (ROC's). Hierbij gaat het onder andere om ondersteuning bij de planning en de organisatie van leerwerk, hulp bij het zoeken naar stageplaatsen en begeleiding tijdens de stageperiode. De ambulant begeleider werkt in dit traject nauw samen met instanties op het gebied van arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding.

De Onderwijsspecialisten

Brein Support (met haar NAH-Observatiegroep en haar NAH-Transitiegroep) is onderdeel van De Onderwijsspecialisten. Dat is een overkoepelende stichting voor scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast bieden ze ambulante begeleiding in het regulier onderwijs aan leerlingen met een beperking en aan hun leraren en begeleiders. Doelgroep van De Onderwijsspecialisten zijn leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap en langdurig zieke kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

De Onderwijsspecialisten

Het NAH boekje voor onderwijs

In het NAH boekje voor onderwijs vindt u achtergrondinformatie en advies voor onderwijs aan leerlingen met  niet-aangeboren hersenletsel.

het NAH boekje voor onderwijs

Onderzoek en advies

Neuropsychologische onderzoek

Met behulp van neuropsychologische diagnostiek onderzoeken wij de samenhang tussen klachten en het functioneren van hersenen.

In de hersenen zijn bepaalde gebieden verantwoordelijk voor een specifieke functie, zoals het onthouden van informatie, de aandacht en concentratie, de snelheid van het denken, het vermogen om problemen op te lossen. Dit zijn cognitieve functies. Een neuropsychologisch onderzoek brengt de cognitieve functies in kaart.

Advies

Op basis van de resultaten van het NPO stellen we vast welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het functioneren in het dagelijks leven. Met gericht advies geven we aan hoe het best met de sterke kanten en beperkingen kan worden omgegaan.

Trainingen

 

Sociale vaardigheden voor jongeren

De jongeren leren omgaan met de complexe, meer onzichtbare kanten van hun sociaal-emotioneel functioneren. We werken aan aandachtspunten die gepresenteerd worden in de groep, samen met familie en/of direct betrokkenen. Deze aandachtspunten worden frequent geëvalueerd en terug gekoppeld aan de jongeren.

Cognitieve trainingen voor jongeren

Door cognitieve trainingen zoals Agendaplanning en Oriëntatie leren de jongeren bijvoorbeeld hun agenda te organiseren en de consequenties daarvan te doorzien.

Geheugenstrategietraining voor jongeren

Bij deze training verwerven jongeren inzicht in de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van geheugen en tempo van informatieverwerken. Vervolgens worden strategieën aangereikt om de beperkingen in het dagelijks functioneren te compenseren.

Dagelijkse vaardigheden

Binnen deze module komen middels gesprekken, oefeningen en/of feedback van video-opnames diverse dagelijkse en maatschappelijke vaardigheden aan bod. Denk hierbij aan solliciteren, discussiëren, mening vormen, omgaan met figuurlijk taalgebruik en humor.